U.N.P.I.R. - Filiala Brăila    -    CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GRĂDINARIU MIHAELA

Sediu: Brăila, Str. Golesti, Nr. 59, CONSTRUCTIA C6

Telefon / Fax: +40 239664947                Tel: +40 0787602301.

Practician în insolvenţă din 2007; Experienţă în lichidări judiciare şi administrative, Reorganizări judiciare. Asigurati profesional.

Experti contabili membri C.E.C.C.A.R. – Filiala Brăila;

 ECHIPA DE COLABORATORI:

• Lichidator definitiv, Expert contabil, Evaluator bunuri mobile,Jurist, Mihaela GRĂDINARIU membru C.E.C.C.A.R. – Filiala Brăila; 

• Lichidator definitiv, Expert contabil, Jurist, Ioan Florin GRĂDINARIU, membru C.C.J. – Filiala Brăila, membru C.E.C.C.A.R. – Filiala Brăila; 

• Expert evaluator Traian RUSU, membru A.N.E.V.A.R. – Filiala Brăila; 

 

Creditorii validaţi în dosarele de insolvenţă, reorganizare judiciară şi faliment, pot solicita transmiterea

documentelor emise de către cabinetul de insolvenţă:

 

* Notificare deschidere procedură;

* Raport de activitate;

* Planul de reorganizare judiciară;

* Raport de solicitare intrare în procedură simplificată de faliment;

* Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă/faliment a debitorului

(p.j.)  şi evidenţierea persoanelor care se fac vinovate de acestă situaţie;

* Convocarea adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor;

* Raportul fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor;

* Raportul final şi bilanţul general al lichidării.

Serviciile prestate de Cabinet Individual de Insolventa Gradinariu Mihaela

 

REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT 

* Administrare judiciară în perioada de insolvenţă solicitată prin cerere introductivă sau la cererea creditorilor;

* Administrator judiciar în perioada de reorganizare judiciară după un plan de redresare economico-financiară;

* Administrator special desemnat de asociaţii debitoarei în perioada de insolvenţă şi reorganizare judiciară;

* Întocmirea documentaţiei necesare elaborării unui plan de reorganizare judiciară;

* Întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;

* Lichidator judiciar în procedura falimentului solicitată prin cerere introductivă sau desemnat de instanţa de fond.

LICHIDARE ADMINISTRATIVĂ

* Lichidator în procedură de lichidare administrativă la solicitarea asociaţilor persoanei juridice (societate comercială, asociaţie/fundaţie, cooperativă, societate agricolă, etc.);

* Întocmirea documentaţiei necesare lichidării administrative de către asociatul unic, în vederea radierii din registrul comerţului; 

* Întocmirea documentaţiei necesare în vederea radierii din registrul comerţului sau alte registre speciale.

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA DE SPECIALITATE

* Consultanta privind analizarea situaţiei economico-financiare nefavorabile a societăţii comerciale;

* Întocmirea documentaţiei necesare solicitării stării de insolvenţă a societăţii comerciale, aflate în dificultate;

* Întocmirea documentaţiei necesare solicitării procedurii falimentului unei societăţi comerciale sau altei entităţi;

* Consultanta privind întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;

* Consultanta privind întocmirea unui plan de fuziune sau divizare societăţi comerciale;

* Expertize contabile extrajudiciare.

SERVICII PROFESIONALE DE EVIDENTA CONTABILA.

* Inregistrarea documetelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;

* Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

* Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;

* Elaborareabalantei de verificare lunara;

* Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;

* Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;

* Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;

* Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;

* Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.

SEVICII DE PERSONAL – SALARIZARE.

* Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;

* Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;

* Consultanta privind intocmireadosarelor de personal;

* Elaborarea si depunerea fiselor fiscale;

* Servicii de recrutare, selectie si plasare personal;

EXPERTIZA CONTABILA.

* Expertiza contabila judiciara;

* Expertiza contabila extrajudiciara;

* Activitate de cenzorat.

CONSULTANTA, ASISTENTA SI RAPOARTE DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SI FISCALA

* Analiza structurilor financiare;

* Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

* Analiza datoriilor si creantelor;

* Analiza capitalurilor si imobilizarilor;

* Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

* Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra;

* Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

* Consultanta prvindefectuarea operatiilor de divizare, fuziune, licidare.

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA SI SERVICII DE MANAGEMENT FINANCIAR.

* Consultanta privind organizarea siconducerea societatii (organigrame, structuri, definitii si functii);

* Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;

* Analiza si organizarea fluxului informational(comunicarea intre departamente);

* Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in cornformitate cu legislatia in vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);

* Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

* Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar – contabil;

* Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;

* Consultanta in alegereadomeniului informatic necesar activitatii;

ASISTENTA SI CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI AFACERI.

* Consultanta privind oprtunitatea inceperii unei afaceri in Romania;

* Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;

* Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatilor comerciale;

* Inregistrare de societati comerciale.

 

 

 

 

 

 

B I N E    A Ţ I    V E N I T  !!!

 

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRADINARIU MIHAELA este specializat in reorganizare si lichidare judiciara. Informatii privind acest domeniu gasiti la rubrica servicii.

 

În paginile acestui site găsiţi informaţii privind bunurile oferite spre vânzare (terenuri, construcţii, active industriale, utilaje diverse, etc.),

bunuri obţinute în urma procedurilor de executare silită a societăţilor debitoare.

 

 

Vă mulţumim pentru vizită.